Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka, powstała w 1991 r., jest forum konsultacji i współpracy 4 krajów Europy Środkowej tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier w wielu obszarach stanowiących wspólne priorytety i pole zainteresowania partnerów. Impulsem do nawiązania współpracy regionalnej była zbieżność kierunków polityki zagranicznej oraz położenie geograficzne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych angażuje się w przedsięwzięcia w ramach V4 służące poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, a szczególnie w zakresie współpracy służb policyjnych, służb granicznych, spraw migracyjnych i azylowych, ratownictwa i ochrony ludności.

Pracami inicjatywy kierują poszczególne państwa podczas rocznych prezydencji. Ostatni raz Polska sprawowała przewodnictwo w V4 od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. Celem polskiego przewodnictwa było dalsze umacnianie pozycji krajów V4 na forum międzynarodowym, konsolidacja efektów rozszerzenia UE, wspieranie inicjatyw wzmacniających spójność regionu i przyczyniających się do jego większej integracji wewnętrznej. Sprawą istotną dla polskiego przewodnictwa V4 była szeroko rozumiana „spójność regionalna” – a więc również dążenie do coraz lepszego sprzężenia działań państw V4 w kluczowych sprawach agendy ogólnoeuropejskiej (m.in. walki z terroryzmem). Po raz kolejny Polska obejmie prezydencję w V4 w dniu 1 lipca 2016 r.

Mapa serwisu