Współpraca w ramach UE

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz walka z terroryzmem

Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE na lata 2015-2020

Strategiczne oraz operacyjne ramy współpracy w zakresie zwalczania przestępczości poważnej i zorganizowanej wyznacza przede wszystkim Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE na lata 2015-2020.

Priorytety określone w strategii koncentrują się wokół następujących obszarów:

  • Zwalczanie terroryzmu i radykalizacji prowadzącej do terroryzmu, werbowania terrorystów oraz finansowania związanego z terroryzmem, jak również zapobieganie tym zjawiskom, z poświęceniem szczególnej uwagi kwestii zagranicznych bojowników terrorystycznych, wzmocnieniu ochrony na granicach dzięki systematycznym i skoordynowanym kontrolom prowadzonym z wykorzystaniem danych w stosownych bazach i w oparciu o ocenę ryzyka, a także zintegrowaniu wewnętrznych i zewnętrznych aspektów walki z terroryzmem;
  • Zapobieganie poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz zwalczanie jej, na podstawie cyklu polityki bezpieczeństwa UE w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej;
  • Zapobieganie cyberprzestępczości i zwalczanie jej, a także poprawienie bezpieczeństwa cybernetycznego

Ponadto, w strategii wskazuje się, że szczególną uwagę należy zwrócić na intensyfikację wymiany informacji oraz wzmocnienie współpracy operacyjnej pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich. 

Założenia strategii realizowane są na podstawie szczegółowych planów implementacyjnych. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych monitoruje postęp prac w tym zakresie. 

 

Cykl Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Od 2011 r. realizowany jest Cykl Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej (EU Policy Cycle). Mechanizm ten obejmuje identyfikację priorytetów w zakresie walki z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze wieloletnim oraz szczegółowych działań  realizowanych w okresach rocznych. Od 2014 roku rozpoczął się proces implementacji czteroletniego Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE obejmującego priorytety w zakresie walki z poważną i zorganizowaną przestępczością na lata  2014-2017. Wśród realizowanych na forum Unii Europejskiej dziewięciu priorytetów cyklu znalazły się: nielegalna imigracja, handel ludźmi, produkcja i handel narkotykami syntetycznymi, handel kokainą i heroiną, cyberprzestępczość, oszustwa podatkowe i przestępstwa akcyzowe, podrabianie towarów, przestępstwa przeciwko mieniu, nielegalny handel bronią, jak również przekrojowe obszary poważnej i zorganizowanej przestępczości, takie jak odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw, pranie brudnych pieniędzy oraz zwalczanie korupcji.

Realizowane działania uwzględniają zaangażowanie organów ochrony porządku prawnego państw członkowskich Unii Europejskiej, właściwych instytucji i agencji unijnych, tj. Europejskiego Urzędu Policji (Europol), Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex),  Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust), Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),  Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Zakres działań w ramach polityki antynarkotykowej określony jest w Strategii Antynarkotykowej Unii Europejskiej na 2013 – 2020 obejmującej zarówno problematykę podaży, jak i popytu na narkotyki. Rada Unii Europejskiej przyjęła również dokumenty strategiczne dotyczące poszczególnych rodzajów narkotyków identyfikujące kluczowe obszary aktywności państw członkowskich Unii i instytucji oraz agencji unijnych w zakresie ograniczenia dostępności narkotyków, jak i wypracowania wspólnej reakcji na identyfikowane wyzwania.

W trakcie polskiej prezydencji Rada Unii Europejskiej przyjęła Europejski Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym, określający w sposób kompleksowy i całościowy podejście do ograniczenia podaży narkotyków syntetycznych, w tym nowych substancji psychoaktywnych, tj. tzw. dopalaczy oraz prekursorów narkotykowych. Innym ważnym działaniem w obszarze ograniczenia podaży narkotyków są działania podejmowane w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE.

Stałym obszarem działań podejmowanych na forum Unii Europejskiej są dialogi w sprawach problematyki działań antynarkotykowych w relacjach z państwami i regionami spoza Unii, np. z USA, Rosją, czy państwami regionu Ameryki Łacińskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Narkotyki stwarzają stałe, poważne zagrożenie w skali globalnej, zarówno w kontekście zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi je zażywających, jak i działalności przestępczej związanej z ich produkcją i obrotem. Przestępczość narkotykowa nie zna granic, charakteryzując się globalnym zasięgiem.

Dzięki ukierunkowanym i spójnym działaniom możliwe jest ograniczenie skali zagrożeń i ochrona zdrowia i życia obywateli.

Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu

Terroryzm to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności, demokracji i praw podstawowych. Po wydarzeniach, jakie miały miejsce w Paryżu w styczniu oraz listopadzie 2015 r. państwa członkowskie UE zaostrzyły politykę antyterrorystyczną na poziomie narodowym. Ponadto, w ramach Unii Europejskiej podejmowany jest szereg działań zmierzających do ograniczenia działalności o charakterze terrorystycznym, zarówno w odniesieniu do organizacji terrorystycznych, jak i zagranicznych bojowników, czyli obywateli UE, którzy biorą udział w konflikcie zbrojnym w Syrii/Iraku, z których część wraca do państw pochodzenia lub zamieszkania i angażuje w działalność terrorystyczną.

Współpraca na rzecz zapobiegania i zwalczania terroryzmu pozostaje priorytetem UE, dlatego rozwijana jest na wielu poziomach, tj.: w wymiarze transatlantyckim, unijnym, regionalnym, krajowym. Mimo takiego podejścia wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Transgraniczny charakter terroryzmu oraz rosnąca rola Internetu i narzędzi elektronicznych w sposobie komunikowania się i działania terrorystów wymuszają ze strony państw UE doskonalenie istniejących oraz opracowywanie nowych metod działania.

 

 

Mapa serwisu