Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Uhonorowanie

 

Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu za zasługi podczas działań poza granicami państwa odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej - na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.

Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury.

Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

Zmarłemu weteranowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu przysługuje asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do: komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu albo kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwych terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana lub weterana poszkodowanego. W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna

 

Weteran poszkodowany , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, ma prawo do :

 • odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane,
 • świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych specjalistycznych bez skierowania,
 • świadczeń zdrowotnych stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych poza kolejnością,
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz w leki recepturowe,
 • dofinansowania kosztów wyrobów medycznych, poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych,
 • pomocy psychologicznej udzielanej bezpłatnie i poza kolejnością,
 • pomocy psychologicznej udzielanej bezpłatnie i poza kolejnością najbliższym członkom jego rodziny,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana.

 

Weteran , w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, ma prawo do :

 • pomocy psychologicznej udzielanej bezpłatnie i poza kolejnością,
 • pomocy psychologicznej udzielanej bezpłatnie i poza kolejnością najbliższym członkom jego rodziny,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana.

 

Pomoc w finansowaniu nauki i uprawnienia socjalne


Weteran poszkodowany zwolniony ze służby ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z wymienionych form kształcenia:

 • studia pierwszego stopnia;
 • studia drugiego stopnia;
 • jednolite studia magisterskie;
 • studia podyplomowe.


Pomoc przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego form kształcenia do wysokości 400% najniższej emerytury.

Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki.

Pomoc finansowa jest udzielana przez czas trwania studiów na wniosek weterana poszkodowanego, w każdym roku akademickim, w wymiarze określonym programem studiów na jednym kierunku wybranym przez funkcjonariusza.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego powodującymi konieczność przerwania studiów, wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu, na wniosek zainteresowanego, do czasu ustania przyczyny przerwania studiów.

Pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia studiów z przyczyn leżących po stronie weterana poszkodowanego, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia studiów związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Wskazanemu powyżej weteranowi poszkodowanemu przysługuje prawo do:

 • skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki,
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:

 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych, korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1, a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

 

Uprawnienia pracownicze

 

Weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu odpowiednio w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej. W przypadku zbiegu prawa do tego samego uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno z nich, według wyboru uprawnionego.

Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

Dodatek weterana poszkodowanego

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura. Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej powyżej.

Waloryzacji dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego. 
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.
W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

 

Mapa serwisu