Status weterana i weterana poszkodowanego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Status weterana i weterana poszkodowanego

Status weterana i weterana poszkodowanego

Status weterana oraz weterana poszkodowanego w odniesieniu do funkcjonariuszy i zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaków i zwolnionych ze służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej przyznaje, na wniosek wymienionych, Minister Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności poniższe dane osoby ubiegającej się o przyznanie ww. statusu:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • rodzaj formacji, w której funkcjonariusz służy lub z której został zwolniony,
 • datę i podstawę prawną zwolnienia ze służby,
 • rodzaj formacji, w ramach której został skierowany do działania poza granicami państwa,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

Z wnioskiem ubiegający się o przyznanie statusu weterana oraz weterana poszkodowanego winien przedstawić:

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - w celu jego otrzymania należy złożyć odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa, nr tel.: 22 39 76 200, nr faxu: 22 39 76 205 lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/.
 • zaświadczenie wydane wnioskodawcy odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające uczestnictwo w działaniach poza granicami państwa.

Powyższe zaświadczenie zawierać winno poniższe dane i informacje dotyczące osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana oraz weterana poszkodowanego:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

W przypadku pisemnego potwierdzenia przez właściwy organ braku możliwości wydania ww. zaświadczenia, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa, które winny być przedstawione wraz z wnioskiem i pisemnym potwierdzeniem braku możliwości wydania zaświadczenia.

W sprawie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w działaniach poza granicami państwa należy zwracać się odpowiednio:

 • w przypadku funkcjonariuszy Policji – do Komendy Głównej Policji: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, nr tel.: 22 62 102 51,
 • w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej - do Komendy Głównej Straży Granicznej: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, nr tel.: 22 500 40 00,
 • w przypadku funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – do Biura Ochrony Rządu: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, nr tel.: 22 606 50 00,
 • w przypadku strażaków – do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, nr tel.: 22 523 39 41. 

W przypadku ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego dodatkowo należy dołączyć do wniosku:

 • protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa,
 • przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wszczęcia postępowania karnego lub karnego skarbowego, pod zarzutem popełnienia któregoś z przestępstw wymienionych powyżej, przeciwko osobie ubiegającej się o nadanie statusu weterana albo weterana poszkodowanego rozpatrzenie wniosku zawiesza się do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Minister Spraw Wewnętrznych pozbawia w drodze decyzji administracyjnej statusu weterana albo weterana poszkodowanego w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwa. Weteran albo weteran poszkodowany traci swój status z dniem uzyskania przez tę decyzję statusu ostatecznego rozstrzygnięcia.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami przyznawania statusu weterana i weterana poszkodowanego zajmuje się Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji:

Tel. nr 22 601 40 57 – Anna Pietrzyk, e-mail – anna.pietrzyk@msw.gov.pl
 

Mapa serwisu