Dokumenty potwierdzające status weterana - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dokumenty potwierdzające status weterana

Dokumenty potwierdzające status weterana

Legitymacja weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Dokumentem potwierdzającym status weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza jest odpowiednio legitymacja weterana funkcjonariusza albo legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, która jest wydawana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu. Legitymacja zawiera następujące dane:

 • nazwa legitymacji,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwisko i imię osoby, która posiada status weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • numer PESEL tej osoby, która posiada status weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • określenie organu wydającego legitymację,
 • datę wydania.


Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także konieczności zmiany danych w niej zawartych. Wymiana następuje na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji. W przypadku wymiany dokumentu, osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.

W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje się nową legitymację. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.

 

Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Weteran poszkodowany-funkcjonariusz otrzymuje także dokument potwierdzający jego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wydany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza,
 • informacje o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi,
 • oznaczenie organu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • datę wydania.


Dokument wydawany jest w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. Dokument odbiera się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a może tego dokonać:

 • weteran poszkodowany-funkcjonariusz osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej i upoważnienia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do odebrania w jego imieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Osoba odbierająca dokument potwierdza jego odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.
Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podlega wymianie w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia lub zmiany danych w nim zawartych. Wymiany dokonuje się na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu albo o zmianie danych zawartych w dokumencie. W przypadku wymiany weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca dokument dotychczasowy.

W przypadku utraty dokumentu, na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydaje się nowy dokument, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie dokumentu. W przypadku odzyskania utraconego dokumentu weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.
W przypadku wymiany albo utraty dotychczasowego dokumentu minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu wydania nowego, wystawia zaświadczenie o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi.

Weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który utracił status weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwraca dokument potwierdzający uprawnienia mu przysługujące ministrowi w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o utracie tego statusu stała się ostateczna.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zagadnieniami dotyczącymi dokumentów potwierdzających statut weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zajmuje się Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych

Barbara Kremer, tel. 22 601 40 57, e-mail: barbara.kremer@mswia.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl

 

Odznaka honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Osoba posiadająca status weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza za zasługi podczas działań poza granicami państwa może otrzymać od ministra właściwego do spraw wewnętrznych odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Tryb postępowania w sprawach o jej nadanie, wzór odznaki, wniosku oraz sposób wręczania i noszenia zostanie, określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia, nad którym obecnie trwają prace legislacyjne.


W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zagadnieniami dotyczącymi odznaki zajmuje się Wydział Kadr Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji.

Tel. nr 22 60146 97 - Beata Rydel, e-mail – beata.rydel@mswia.gov.plundefined

Mapa serwisu