Monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. S. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt:

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
tel. 22 60-139-48.

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Przetwarzanie przez MSWiA Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c. RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.).

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w spawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony tajemnic prawnie chronionych w Ministerstwie może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mapa serwisu