Informacje ogólne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MSWiA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591. W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot. W szczególności administratorem jest także Inspektor Nadzoru Wewnętrznego (BNW).

Z administratorem (MSWiA i BNW) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby MSWiA oraz  telefonicznie na nr: (22) 2500 112 (MSWiA) i (22) 601 18 29 (BNW) oraz faxem na nr: (22) 601 39 88 (MSWiA) i (22) 601 17 82 (BNW).

Administrator (MSWiA oraz BNW) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail:iod@mswia.gov.pl (MSWiA) oraz iod.bnw@mswia.gov.pl (BNW). Z właściwym  inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do: 1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od treści Pani/Pana wystąpienia.

Pani/Pana dane osobowe będą:

1) udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;

2) przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; 2) usunięcia danych  (zob. art. 17 RODO); 3) ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO); 4) przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO); 5) cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Mapa serwisu