Formularz - Napisz do Ministra - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Formularz - Napisz do Ministra


Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól co umożliwi szybkie i bezproblemowe udzielenie Państwu odpowiedzi.Uwaga: rozpatrzona zostanie tylko ta korespondencja, która zawierać będzie dane dotyczące nadawcy, tj. imię, nazwisko oraz adres pocztowy do korespondencji.
*
*
*
*
*
*
*
format: 00-000

Pozostało znaków:

*
(alternatywnie można dołączyć plik)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie dotyczącym tej korespondencji, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 j.t.)
Zgadzam się

Podstawa prawna:

  • art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.)
    Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
  • § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46)
    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
Wprowadzone informacje zostaną przesłane i nie będzie możliwości ich zmiany.

Mapa serwisu