Inne (sprawozdania, raporty)

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD)

 

Raport okresowy z wykonywania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w 2009 r. dodanie załączników:

XVII, XVIII i XIX Sprawozdania okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. za okres od stycznia 2000 r. do lipca 2005 r.

Uwagi końcowe Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. wersja polska i angielska

XV i XVI Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, za okres od sierpnia 1997r. do grudnia 1999 r.:

Mapa serwisu