Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Kontakt do Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji :
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: 22 515 22 66
faks: 22 515 22 67

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl .

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Jeżeli Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Karcie Polaka oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w celu:

  • rozpatrzenia odwołania od decyzji wojewody w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,

to w powyższym zakresie podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Pani / Pana sprawy prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o Karcie Polaka.

 

Jeżeli Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o Karcie Polaka oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

  • w celu udzielenia Pani / Panu informacji w sprawach związanych z przyznaniem świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej,

to w tym zakresie podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Pani / Pana wniosku.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani / Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Mapa serwisu