Stan prawny - Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Stan prawny

Ustawy podstawowe:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 211)
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497, z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn.zm.)
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn.zm.)
 6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 1030).
 9. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436, z późn.zm.)
Akty prawne:

Wydział ds. Usług Ochrony Osób i Mienia, Usług Detektywistycznych oraz Obrotu Specjalnego:

Usługi Ochrony Osób i Mienia
 1. Ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).
 3. Rozporządzenie RM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 225, poz. 2556).
Usługi Detektywistyczne
 1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. Nr 137, poz. 1160)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U Nr 229, poz. 2283)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. Nr 181, poz. 1879)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. Nr 186, poz. 1557)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz.U. Nr 186, poz. 1558)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 186, poz. 1559)
 9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 z późn. zm.)
Obrót Specjalny
 1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 152, poz. 1730);
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 4, poz. 44);
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 19, poz. 193 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu
  i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z dnia 16.09.2002 r. Nr 150, poz. 1246).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303 z późn.zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1346 z późn.zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakresu i przebiegu szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią, instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia, trybu postępowania w tych sprawach, a także wysokości opłat z tym związanych (Dz.U. Nr 173, poz. 1415 z późn.zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 190, poz. 1589),
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożeń życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. Nr 194, poz. 1632).
Wydział ds. Zezwoleń na Nabywanie Nieruchomości, Udziałów i Akcji przez Cudzoziemców:
 1. Ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie RM z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 225, poz. 2556).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).
Zespół do spraw Społeczno-Administracyjnych:
 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U Nr 31, poz. 130, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015, poz. 1393 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane (Dz. U. Nr 213, poz. 2090)
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

Mapa serwisu