Informacje ogólne - Koncesje i zezwolenia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesje i zezwolenia

Informacje ogólne

 

Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA
Siedziba Departamentu:
02-591 Warszawa, ul. Batorego 5

Organizacja Departamentu Zezwoleń i Koncesji
 • Kierownictwo Departamentu;
 • Wydział do Spraw Obrotu Specjalnego;
 • Wydział do Spraw Usług Ochrony Osób i Mienia oraz Usług Detektywistycznych;
 • Wydział do Spraw Zezwoleń na Nabywanie Nieruchomości, Akcji i Udziałów oraz Rejestrów;
 • Wydział do Spraw Kontroli Działalności Reglamentowanej;
 •  Zespół ds. Społeczno-Administracyjnych;
 • Zespół Prawny;
 • Zespół Obsługi Administracyjnej.

 

 

Zadania Departamentu

Zadania Departamentu określone są w § 21 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4, Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zmienionego Zarządzeniem nr 61 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2012 r. Zgodnie z powołanym przepisem, do zakresu działania tutejszego departamentu należy:

1. Prowadzenie spraw związanych:

 1. z udzielaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 2. z udzielaniem zezwoleń na:
 • -nabywanie nieruchomości, akcji lub objęcie udziałów w Polsce przez cudzoziemców,
 • -uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 1. z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji,
 2. z wykonywaniem zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:
 • -w art. 44 ust. 2 – wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów resortu spraw wewnętrznych, albo organów przez niego określonych,
 • - w art. 45 – uzgodnienia zakresu działalności stowarzyszeń związanych bezpośrednio z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego,
 1. z postępowaniami administracyjnymi w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o Stowarzyszeniach,
 2. z prowadzeniem nadzoru nad fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 3. z rejestracją działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz z rejestrem detektywów;
   

2. Prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców;

3. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także usług detektywistycznych;

4. Wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.

 

Obsługa interesantów


Dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – ul. Rakowiecka 2a w godzinach pracy 8:00 - 16:00 lub przesyłać drogą pocztową.
 

PRZESYŁKĘ POCZTĄ KURIERSKĄ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 02-591 WARSZAWA, ul. RAKOWIECKA 2a
 

Zapytania ogólne proszę kierować drogą elektroniczną:

Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:
 • 22 60-146-96 - koncesje,
 • 22 60-118-70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,
 • 22 60-116-02 - pojazdy uprzywilejowane.

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności podlegających opłacie skarbowej.
Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnica Mokotów.
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wydział Budżetowo – Księgowy

02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

SWIFT: CITIPLPX

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

 • zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów, akcji – 1.570 zł
 • koncesja na usługi ochrony osób i mienia – 616 zł
 • koncesja na obrót specjalny – 616 zł od wnioskowanego zakresu
 • wpis do działalności regulowanej – 616 zł
 • decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – 523 zł
 • zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium RP przedstawicielstwa – 855 zł
 • przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub rozszerzenie zakresu działalności – 50 % stawki
 • kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki
 • promesa – 98 zł
 • decyzja inna niż wymienione, do której mają zastosowanie przepisy KPA – 10 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • wydanie zaświadczenia – 17 zł

Niezapłacona opłata skarbowa od dnia wniesienia wniosku stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki, o czym organ prowadzący postępowanie poinformuje organ podatkowy.
W przypadku nie uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i 2 kpa.

Wszelkie pytania i wątpliwości można przekazywać również pocztą elektroniczną - adres e-mail: waii@mswia.gov.pl, lub faksem: (22) 848-97-81.
Przyjęcia interesantów przez Kierownictwo Departamentu i Naczelników Wydziałów odbywają się we wtorki (sprawy związane z działalnością koncesjonowaną) oraz w poniedziałki (sprawy zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania. tel. (22) 60-116-02

Mapa serwisu