Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.05.2009

Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przypadku głosowania poza miejscem stałego zameldowania

Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje:

 1. co do zasady każdemu polskiemu obywatelowi, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 2. obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej i został ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Gmina na podstawie rejestru wyborców sporządza i aktualizuje spis wyborców. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania zarówno obywateli polskich, jak i obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi. Z urzędu do rejestru wyborców wpisywani są wyłącznie wyborcy, będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, którzy ukończyli 18 lat. Inni wyborcy wpisywani są na wniosek.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zameldowanie na pobyt czasowy, nawet jeśli jest to zameldowanie na dłuższy okres nie oznacza wpisania z urzędu danej osoby do spisu wyborców w miejscowości, w której osoba ta zameldowana jest właśnie na pobyt czasowy. Osoby takie traktowane są tak samo jak osoby w ogóle nie zameldowane na obszarze gminy, w której zamieszkają.

Osoba wpisana w danej gminie do rejestru lub spisu wyborców, która w dniu wyborów przebywać będzie poza miejscem stałego zameldowania, ma dwie możliwości, aby wziąć udział w wyborach w innym miejscu:

 1. może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania,
 2.  może na swój wniosek być dopisana do spisu wyborców (dotyczy to również osób nie mających w ogóle miejsca stałego zameldowania.).

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie
o prawie do głosowania wydawane jest:

 1. przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, zaś
 2. po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, właściwy dla miejsca zameldowania na pobyt stały. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim (lub numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim).

Zaświadczenie umożliwia głosowanie w każdym polskim obwodzie głosowania, zarówno w kraju, jak i za granicą. Urząd gminy wydaje zaświadczenia o prawie do głosowania najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów czyli do 5 czerwca 2009 r. włącznie.

Wyborca niepełnosprawny jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – na swój wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Oznacza to, że w najbliższych wyborach wyborca niepełnosprawny będzie mógł być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania najpóźniej 28 maja 2009 r.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, w przypadku osób, które w dniu wyborów przebywać będą za granicą istnieją również dwie możliwości wzięcia udziału w wyborach
w sposób, tj. poprzez:

 1. otrzymanie zaświadczenia o prawie głosowania w miejscu pobytu,
 2. wpis do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

W przypadku wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty, zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje – na takich samych zasadach, jak urząd gminy – konsul, który sporządził spis wyborców. Tryb ten dotyczy osób, które przed wyborami przebywają w określonym miejscu za granicą i zostały wpisane do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula, ale spodziewają się, że w dniu wyborów przebywać będą w innym miejscu niż ich stały pobyt. Mogą one wówczas uzyskać zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu od właściwego terytorialnie konsula. Z takim zaświadczeniem wyborca może zgłosić się do dowolnego polskiego obwodu głosowania za granicą lub w kraju.

Uzyskanie wpisu do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula uzyskują:

 1. wyborcy, będący obywatelami polskimi, przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, a także
 2. obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Zgłoszenie o wpis do spisu wyborców powinno zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce stałego zamieszkania wyborcy, a ponadto:

 1. w przypadku wyborcy, będącego obywatelem polskim – numer ważnego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania, zaś
 2. w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia, którego można dokonać, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie udziału w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego powinno być zatem dokonane najpóźniej w dniu 2 czerwca 2009 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego obwody głosowania dla wyborców przebywających za granicą wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy. W związku z tym głosując za granicą zawsze będzie się głosować na kandydatów do Parlamentu Europejskiego z list, zarejestrowanych w warszawskim okręgu wyborczym. Wyniki głosowania za granicą są sumowane z wynikami wyborów w Warszawie.