Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.02.2009

„W stronę Rzeczpospolitej Samorządowej” – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dn. 25 lutego b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, Sekretarz KWRiST Adam Misiuwianiec.

Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich, Współprzewodniczący KWRiST oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Katowic Piotr Uszok przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne.

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. edukacji, finansów publicznych, rolnictwa, skarbu państwa, środowiska, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji.

Komisja obradowała nad projektami 9 ustaw i 21 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

Decyzją Komisji Wspólnej zdjęto z porządku obrad projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw podręczników przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Komisja uzgodniła następujące projekty legislacyjne:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły baletowej lub w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i skarbowej.
 • Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych podjął negatywną decyzję dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przygotowanego w Ministerstwie Finansów.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła również:

 • projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej przygotowany w Ministerstwie Finansów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa;
 • projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Finansów.

Dużą dyskusję wzbudził zaprezentowany podczas spotkania projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt wrócił z obrad Zespołu roboczego z szeregiem uwag strony samorządowej, której niepokój budził m.in. wysoki udział procentowy przeznaczony na tworzenie nowej administracji. Uwagę strony samorządowej zwróciła zbyt wysoka kosztochłonność proponowanych rozwiązań.
„Zasadnicze uwagi powinny być zgłaszane na etapie programowania, na przykład w roku 2006” argumentowała z kolei strona rządowa. „To nie jest czas na dyskusję, a całość środków trafi przecież do samorządów województw” mówił m.in. przedstawiciel ministerstwa.
Strona samorządowa zdecydowała się nie wstrzymywać biegu legislacyjnego, podtrzymała jednak negatywną opinię dotyczącą projektu.
W dalszej kolejności Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła:

 • projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013 przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowana jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności przygotowany w Państwowej Agencji Atomistyki;
 • projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa; projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegającej zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji przygotowany w Ministerstwie Skarbu Państwa był już rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, w dn. 19 stycznia b.r., na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 stycznia b.r. oraz ponownie na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury w dniu 16 lutego b.r. Projekt był kilka razy omawiany i korygowany i w dalszym ciągu budzi kontrowersje strony samorządowej. Zdaniem Andrzeja Porawskiego bezpośrednią konsekwencją uzgodnienia projektu będzie uwikłanie samorządów w postępowania odszkodowawcze.

- Projekt zakłada, że samorząd który otrzymał majątek po PRL, powinien uczestniczyć w roszczeniach reprywatyzacyjnych. – ostrzegał sekretarz Komisji Wspólnej.
- Nie ma dzisiaj uzasadnienia, żebyśmy mieli współuczestniczyć w roszczeniach, projekt stanowi naruszenie pewnych zasad np. zasady adekwatności do wykonywanych zadań – powiedział m.in. Andrzej Porawski.
Według opinii strony samorządowej dochody z racji posiadanych majątków stanowią znaczący procent budżetów samorządowych. Przyjęcie projektu ustawy zrzuca na barki samorządów istotne obowiązki finansowe i oznacza zmniejszenie dochodów o ok. 2 % czyli tyle ile niektóre samorządy wydają np. na kulturę.

Strona rządowa przypomniała, że samorządy zostały uwłaszczone majątkiem skarbu państwa, a ich obowiązki określają m.in. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Według opinii przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa udział środków w całej wartości funduszu był symboliczny.

Jednak według opinii Piotra Uszoka – przyjęcie projektu oznaczać będzie znaczący spadek dochodów samorządu terytorialnego.

Kolejnym uzgodnionym projektem był projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji przygotowany w Ministerstwie Środowiska.

Na etapie prac legislacyjnych uwzględniono większość uwag strony samorządowej dotyczących projektu „Ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury.

Kolejne uwagi strony samorządowej dotyczyły m.in. partycypacji miast na prawach powiatów w Krajowym Funduszu Drogowym.

Andrzej Porawski poprosił stronę rządową o likwidację dyskryminacyjnych przepisów dotyczących partycypacji miast na prawach powiatu w Krajowym Funduszu Drogowym. Komisja zdecydowała o uzgodnieniu projektu, a część z proponowanych rozstrzygnięć będzie konsultowana w trybie indywidualnym m.in. z marszałkami województw.

Z kolei podczas dyskusji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przygotowanym w Ministerstwie Infrastruktury strona samorządowa zgłosiła propozycje korekt dotyczących szczegółowych rozwiązań, m.in. w kwestii dostępu różnych podmiotów do przystanków, uwzględnienia źródeł finansowania przy okazji refundacji opłat ulgowych.

Również przy okazji prezentowania projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury - zgłoszono uwagi dotyczące taryf ulgowych i zaproponowano 2 korekty: uzupełnienie art. 33 dotyczącego uprawnień organizatora (gminy) do kontroli biletów w pojazdach oraz uproszczenia związane z przepisami karnymi.

W dalszej części spotkania Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła kolejne projekty:

 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przygotowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzgodniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i to pomimo zastrzeżeń strony samorządowej dotyczących konsekwencji finansowych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła informację przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczącą rezerwy subwencji ogólnej na rok 2009 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o złożonych wnioskach (m.in. dotyczących finansowania promu w Świnoujściu) oraz o zasadach finansowania.

Natomiast projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych, przyjęto bez uwag.

Gościem spotkania był Pan Artur Jabłoński współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etniczych - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, który przedstawił informację dotyczącą współpracy mniejszości narodowych i etnicznych z jednostkami samorządu terytorialnego.

- Rzecz nie sprowadza się wyłącznie do pieniędzy przeznaczonych na działalność środowisk mniejszości narodowych i etnicznych – powiedział m.in. Artur Jabłoński – równie ważną rzeczą jest włączenie mniejszości narodowych i etnicznych w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego zaprezentował pozytywne przykłady dotyczące współpracy samorządów oraz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, zaprosił przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższe spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zwracając się do strony rządowej Artur Jabłoński przypomniał fragment expose Premiera Donalda Tuska mówiący o reformie administracji publicznej, życząc powodzenia w prowadzonych działaniach.

W końcowej części spotkania zaprezentowano uwagi wypływające z bieżącej pracy samorządów, w kwestii m.in. włączenia do budżetu miast na prawach powiatu środków z Funduszu Pracy, ubezpieczenia zdrowotnego osób które utraciły prawo do zasiłku, ograniczenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 25 marca 2009 r.