Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.08.2008

„W stronę Rzeczpospolitej Samorządowej” - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dn. 27 sierpnia b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, oraz p.o. Sekretarza KWRiST Adam Misiuwianiec.

Stronę samorządową reprezentowali m.in.: Prezydent Miasta Katowice, Sekretarz Zarządu Związku Miast Polskich, Współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Spotkanie Komisji poprowadził Prezydent Piotr Uszok przedstawiając uzgadniane projekty legislacyjne.

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa, m.in. finansów publicznych, edukacji, rolnictwa, opieki zdrowotnej, infrastruktury. Komisja uzgodniła projekty 7 ustaw i 23 rozporządzeń, rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

Projekty kolejnych 7 ustaw oraz 5 rozporządzeń przesunięto pod obrady zespołów roboczych lub na kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej.

Zakres prac Komisji jest bardzo różnorodny, i dopiero lektura pełnej listy projektów będących przedmiotem obrad KWRiST, oddaje charakter zmian przygotowywanych wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Projektowane zmiany legislacyjne dotyczą m.in. edukacji publicznej (np. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela; projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw; projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków przyznawania dodatków wynagrodzenia zasadniczego, wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), rolnictwa (np. projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej; projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek rekompensat dla poszczególnych województw – przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), zdrowia (np. projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego – przygotowane w Ministerstwie Zdrowia), środowiska naturalnego (np. projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych; projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – przygotowane w Ministerstwie Środowiska).

Projekty nowych rozporządzeń i ustaw przedstawiły do uzgodnienia także Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto przypomnieć, że w drodze do „Rzeczpospolitej Samorządowej” przeanalizowano, zgłaszane w poprzednich latach do MSWiA, propozycje uproszczenia prawa regulującego funkcjonowanie administracji publicznej pod kątem oceny ich aktualności oraz uwzględnienia w procesie legislacyjnym.

Przygotowano raport zawierający ponad 6 tysięcy propozycji zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, obejmujący 196 ustaw i ponad 300 aktów wykonawczych. Propozycje zmian prawa podzielono na sześć obszarów zagadnień:

  • Sfera społeczna,
  • Infrastruktura techniczna,
  • Usługi administracyjne,
  • Ustrój samorządu terytorialnego,
  • Rozwój lokalny i polityka regionalna,
  • Finanse publiczne.

Zebrane propozycje są obecnie szeroko konsultowane, a na podstawie uzyskanych opinii tworzone są rozwiązania legislacyjne.

Jednym z najważniejszych obszarów prac komisji jest materia finansów publicznych i systemowe zagwarantowanie samorządom środków na realizację zadań publicznych. M.in. tej kwestii poświęcone było spotkanie Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej – Wicepremiera Grzegorza Schetyny z szefem resortu finansów Jackiem Rostowskim, które odbyło się w przeddzień posiedzenia Komisji Wspólnej. Obaj ministrowie omawiali kwestie związane z sytuacją samorządów w Polsce i zagwarantowaniem pozycji samorządów w przygotowywanej ustawie budżetowej.

O tym jak ważne są kwestie związane z zabezpieczeniem środków finansowych w tym mechanizmów podatkowych stanowiących część dochodów budżetów samorządów, świadczy m.in. twarde stanowisko strony samorządowej dotyczące omawianych projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

W trakcie spotkania Komisji Wspólnej strona samorządowa negatywnie zaopiniowała rekomendowane przez Zespół ds. Finansów Publicznych KWRiST, projekty aktów prawnych związanych z finansowaniem zadań przekazywanych jako zadania własne jednostkom samorządu terytorialnego. Przypomniano, że zgodnie z przyjętą ideą decentralizacji zadań publicznych samorządy powinny otrzymywać fundusze na ich realizację.

Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wszystkie przygotowane w resorcie finansów.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła ważny dla oświaty publicznej projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, istotny z punktu widzenia polskich przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012.

Uwagi strony samorządowej do ustawy przedstawił Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania. Dotyczyły one wzrostu kosztów organizacji imprez masowych oraz możliwości wyłączenia części działań związanych z organizacją imprez masowych z zapisów projektu ustawy.

Stanowisko strony rządowej zaprezentował Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Grzegorz Schetyna.

- Bardzo proszę o zaangażowanie strony samorządowej w pracach nad ustawą, to sztandarowy projekt MSWiA, którego celem jest wyeliminowanie bandytyzmu ze stadionów – powiedział m.in. Wicepremier Schetyna.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że wspólnym celem Rządu i strony samorządowej powinno być przygotowanie dobrej ustawy, która na wzór brytyjski zapewni bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce.

Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na 24 września 2008 r.

Mapa serwisu