Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.07.2008

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności

24 lipca 2008 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności. Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Schetyna.

W trakcie obrad Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż przedstawił stan prac związanych z przygotowywaniem Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Podkreślił między innymi, że „musimy sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, które przed nami stoją. Dlatego też, żeby nadrobić dystans, który dzieli nas do innych krajów europejskich prowadzone są między innymi prace nad Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego.”
Strategia ukierunkowana jest przede wszystkim na rozszerzenie zakresu usług publicznych, które będą udostępniane drogą elektroniczną. Ma sprawić, by administracja była przyjazna dla użytkujących ją obywateli. Głównym celem jej działań powinno być stworzenie warunków, dzięki którym systemy administracji publicznej będą otwarte na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też wypracowane stanowisko zostanie poddane szerokiej debacie publicznej.

W obradach Komitetu uczestniczył także Fabio Colasanti - Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, który podczas prezentacji przedstawił priorytety wynikające z śródokresowego przeglądu Europejskiej Strategii i2010. Fabio Colasanti zwrócił szczególną uwagę na konieczność prowadzenia dialogu administracji rządowej ze społeczeństwem. Podkreślił, że priorytetem powinno być uzmysłowienie, przekonanie a przede wszystkim udowodnienie obywatelom, że korzystanie z usług administracyjnych drogą internetową pociąga za sobą konkretne korzyści.

Podsumowano również realizację zadań znajdujących się w raporcie dotyczącym barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska zaprezentowała wyniki uzgodnień międzyresortowych, które dotyczyły obszarów związanych między innymi z zagadnieniami prawa ochrony środowiska czy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Kolejnym z tematów posiedzenia była także analiza stanu prac nad zmianą ustawy o podpisie elektronicznym, którą przedstawił Dariusz Bogdan - Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. e-Gospodarki. Zwrócił szczególną uwagę na końcową fazę prac nad zmianą ustawy, a także na prace nad projektami przewidującymi m.in. zwiększenie ilości centrów certyfikujących oraz wydłużenie okresu ważności certyfikatów kwalifikacyjnych.

Na zakończenie obrad Komitetu sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły następujące Zespoły Zadaniowe:

  • ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Informacyjnej Państwa
  • ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych e-Administracji
  • ds. Elektronicznej Gospodarki

Kolejne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności zaplanowano na 28 sierpnia.

Mapa serwisu