Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 02.04.2007

Nowy Wojewoda i Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA 2 kwietnia br. powołał Annę Szyszkę na stanowisko Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmiana nastąpiła również na stanowisku wicewojewody, którym został Jacek Mrozek.

Anna Szyszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 25 lat jest zaangażowana w propagowanie idei pomocy społecznej, umiejętnie łącząc pracę zawodową z pracą społeczną. W okresie aktywności zawodowej była twórcą szeregu inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej na terenie województwa elbląskiego m.in. trzech Domów Dziennego Pobytu, w tym pierwszego w Polsce Domu dla młodzieży neuropsychiatrycznej w Elblągu, żłobka specjalistycznego dla dzieci z zespołem złego wchłaniania oraz porażeniem mózgowym, apteki dla najuboższej ludności województwa, apteki z darów „Hipokrates”, zaopatrującej centralnie domy pomocy społecznej województwa w leki i artykuły sanitarne.
Członek Instytutu Neurologii i Psychiatrii – Sekcji Rehabilitacji w Warszawie, członek Społecznej Rady Pomocy Społecznej IV Kadencji, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej; Honorowy Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu; założyciel i organizator Elbląskiego Stowarzyszenia.

Jacek Mrozek ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowy Wicewojewoda jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, ma też tytuł doktora nauk teologicznych w dziedzinie teologii moralnej, oraz jest w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej z nauk prawnych. Odbył szereg szkoleń, ma m.in. uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego w radach nadzorczych spółek prawa handlowego (członek Rad Nadzorczych: Fabryka „Sklejka-Pisz” S.A. w Piszu oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej).
Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku i dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.