Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 26.05.2015

Nowe uprawnienia Straży Granicznej

napis na samochodzie "Straż Graniczna"

Rada Ministrów przyjęła dziś nowelizację ustawy o Straży Granicznej. Projekt wprowadza szereg nowych uprawnień dla strażników granicznych, w tym m.in. możliwość zwalczania przestępstw związanych z podrabianiem dokumentów, dostęp do policyjnej bazy KSIP, a także możliwość ścisłej współpracy z wojskiem w ochronie granic.

Nowe uprawnienia strażników granicznych, m.in.:

zwalczanie przestępstw w obrocie fałszywymi dokumentami

Strażnicy graniczni uzyskają prawo zwalczania przestępstw polegających m.in. na podrabianiu dokumentów oraz posługiwaniu się nimi jako autentycznymi. Strażnicy graniczni będą mogli karać za takie przestępstwa, jak: wyłudzenie i poświadczanie nieprawdy w dokumencie, handel fałszywymi dokumentami i posługiwanie się nim przez osoby nieuprawnione. Uzyskają także prawo ścigania przestępstw polegających na przerzucaniu podrabianych dokumentów przez granicę.

Nowe uprawnienie strażników granicznych będzie dotyczyło w szczególności takich dokumentów, jak: dokument tożsamości, dokument podróży, wiza, karta pobytu, zaproszenie, zezwolenie na pobyt czy ubezpieczenie zdrowotne.

Do tej pory strażnicy graniczni mieli uprawnienia wyłącznie do kontroli dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Nie mogli zaś karać za przestępstwa związane z fałszerstwami dokumentów uprawniających do pobytu i dokumentów wymaganych do ich wydania, a także do wydania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

dostęp do danych KSIP

Strażnicy graniczni uzyskają dostęp do policyjnej bazy KSIP, czyli Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Strażnicy graniczni uzyskają bezpośredni wgląd do informacji, w tym danych osobowych osób poszukiwanych. SG nie będzie mogła gromadzić danych ani dokonywać operacji w systemie. Straż Graniczna będzie informowała policję o odnalezieniu osoby poszukiwanej i to policja będzie uprawniona do dokonania zmian w bazie KSIP. Dostęp do bazy uprości procedurę poszukiwań, a także zapobiegnie powielaniu zadań przez Prokuraturę. Obecnie prokurator, wydając np. postanowienie o poszukiwaniu listem gończym - przesyła je osobno do jednostki policji i do SG. Po wejściu w życie nowych przepisów, odpisy m.in. tych dokumentów byłyby przesyłane tylko do jednostki policji prowadzącej poszukiwania. Do SG będą wpływały zaś nadal inne polecenia Prokuratury, które nie są rejestrowane w KSIP, np. postanowienia o zakazie opuszczenia kraju.

Dzięki temu rozwiązaniu gromadzenie i przetwarzanie danych osób poszukiwanych będzie realizowane w ramach jednej bazy krajowej, zarządzanej przez Policję.

współpraca SG z wojskiem w ochronie granic

Straż Graniczna uzyska wsparcie Sił Zbrojnych RP i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w przypadku wystąpienia zagrożenia na przejściu granicznym i w strefie nadgranicznej. Wojsko będzie mogło być użyte w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia zamachem terrorystycznym, a także wówczas, gdy użycie wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej, okaże się niewystarczające. Skorzystanie z oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych będzie możliwe postanowieniem prezydenta, na wniosek premiera.

czasowe delegowanie funkcjonariuszy do innych jednostek SG

Zmodyfikowano zasady przenoszenia i delegowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w innej jednostce SG, innej miejscowości bądź na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Zaproponowano, by delegowanie nie przekraczało 6 miesięcy w okresie 2 lat od rozpoczęcia pierwszego delegowania. Ponadto funkcjonariusz w okresie 2 lat od przeniesienia albo od zakończenia delegowania będzie mógł być po raz kolejny przeniesiony bądź delegowany, tylko za jego pisemną zgodą. Zasady te nie będą dotyczyć tych funkcjonariuszy, którzy na własną prośbę zdecydują się na zmiany bądź też samo przeniesienie albo delegowanie nie spowoduje zmiany warunków i miejsca pełnienia służby (np. w związku z reorganizacją placówki).

30 kwietnia projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz projekt trafi do dalszych prac w Parlamencie. 

Większość przepisów ujętych w nowelizacji wchodzi w życie po upływie 30 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Mapa serwisu