Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 31 lipca 2012

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka migracyjna Polski”

Uproszczenie procedur i wzmocnienie struktur odpowiedzialnych za migracje, przebudowa systemu integracji cudzoziemców i monitorowanie ich sytuacji oraz zwiększenie roli organizacji pozarządowych i jednostek naukowo-badawczych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką migracji - to jedne z najważniejszych propozycji zawartych w przyjętym 31 lipca br. przez rząd dokumencie „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”.

„Polityka migracyjna Polski” zawiera przegląd i ocenę aktualnej sytuacji migracyjnej Polski, postulując m.in.: uproszczenie procedur i wzmocnienie struktur odpowiedzialnych za tę problematykę, przebudowę systemu integracji cudzoziemców oraz monitorowanie zjawisk związanych z szeroko rozumianą problematyką migracji.

Dokument ma charakter programowy. Na podstawie tych założeń zostanie opracowany plan działania, w którym zostaną ujęte propozycje szczegółowych rozwiązań przyjętych założeń wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz określeniem kosztów i źródeł finansowania.

Jednym z postulatów dokumentu jest dostosowanie polityki migracyjnej do priorytetów rynku pracy (przy utrzymaniu uzupełniającego charakteru zatrudniania imigrantów zarobkowych względem pracowników lokalnych) oraz zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Autorzy dokumentu podkreślają, że system admisji i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, poza rozwiązaniami o charakterze ogólnym, powinien przewidywać preferencyjne rozwiązania prawne dotyczące pobytu i pracy w Polsce dla wybranych grup cudzoziemców – np. osób pochodzenia polskiego, studentów, naukowców, cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą kreującą nowe miejsca pracy, imigranci zarobkowi o potrzebnych kwalifikacjach, obywatele państw członkowskich UE, członkowie ich rodzin.

Przyjęte w dokumencie kierunki działania dotyczą takich zagadnień, jak: migracje legalne, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, integracja, udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, emigracja, sprawne funkcjonowanie systemu prawnego i instytucjonalnego oraz monitoring procesów migracyjnych.

Przyjęto szereg rekomendacji, obejmujących m.in.: uproszczenie przepisów dotyczących zasad pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, przy jednoczesnym wzmocnieniu działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.

Autorzy dokumentu postulują opracowanie i wdrożenie programu integracji cudzoziemców, w tym m.in.: wprowadzenie programów dla osób ubiegających się o status uchodźcy; usprawnienie programów integracji osób objętych ochroną międzynarodową oraz objęcie tego typu programami innych cudzoziemców; większy akcent na edukację dzieci migrantów oraz zapewnienie cudzoziemcom bezpłatnego dostępu do doradztwa prawnego.

W dokumencie zwrócono uwagę na przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym: nadanie priorytetu dobrowolnym powrotom nad przymusowymi wydaleniami oraz konieczność wprowadzenia przepisów pozwalających, w uzasadnionych przypadkach, na zalegalizowanie pobytu lub opuszczenie RP bez negatywnych konsekwencji (wpisu do wykazu osób niepożądanych) osobom przebywającym nielegalnie.

Dokument zakłada również zwiększenie kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz wzmocnienie kontroli szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nad polityką realizowaną przez dyrektorów wydziałów ds. cudzoziemców w urzędach wojewódzkich.

Dokument został przygotowany przez grupę roboczą ds. przygotowania strategii migracyjnej Polski, powołaną w ramach Zespołu ds. Migracji. Dokument skonsultowano z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami środowisk naukowych.
 

Załączniki do strony

Mapa serwisu