Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim jest jednym z wyspecjalizowanych zespołów Międzyresortowego Zespołu do spraw promocji Polski za granicą, celem działalności którego jest ujednolicenie działań administracji i innych podmiotów w obszarze promocji Polski w kontaktach międzynarodowych.

Zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim został powołany na podstawie Uchwały nr 2 Międzyresortowego Zespołu do spraw promocji Polski za granicą z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia zespołów zadaniowych.

Przewodniczącym Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim jest Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w MSWiA, który jest jednocześnie członkiem Międzyresortowego Zespołu do spraw promocji Polski za granicą (MZPP).

Kto wchodzi w skład Zespołu

Przedstawiciele:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  (resortu wiodącego i koordynującego działania Zespołu)
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministra Sportu i Turystyki
 • Ministra Spraw Zagranicznych
 • Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

oraz

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub jego przedstawiciel
 • Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Jakie zadania realizuje

Do zadań Zespołu należy wsparcie wszelkich projektów promocyjnych mających związek z samorządem terytorialnym, w tym:

 • podejmowanie działań na rzecz budowy pozytywnego wizerunku administracji samorządowej Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • podejmowanie działań na rzecz przygotowania materiałów promocyjnych do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dot. m.in. ustroju jednostek samorządu terytorialnego, współpracy międzynarodowej, repatriacji;
 • podejmowanie działań na rzecz promowania ustroju jednostek samorządu terytorialnego w ramach kontaktów studyjnych (w szczególności poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami krajów Europy Wschodniej);
 • zebranie propozycji działań, rozwiązań, zagadnień problemowych, oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego dotyczących promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim m.in. w ramach współpracy z Zespołem do spraw Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 • podejmowanie innych działań związanych z promocją Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim za granicą;
 • podejmowanie działań na rzecz wypracowania skutecznych mechanizmów i narządzi współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie promocji polskiej gospodarki.

Jak pracuje Zespół

Zespół zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. Działania realizowane są na podstawie przyjętych dokumentów.

Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli innych organów administracji rządowej, instytucji i organizacji oraz specjalistów, których wiedza i doświadczenie będzie wykorzystywane przy pracach związanych z realizacją zadań.

Obsługę Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim zapewnia Departament Administracji Publicznej  MSWiA. 

Po każdym posiedzeniu Zespołu sporządzany jest protokół zawierający szczegółowe informacje na temat działalności ZZPPSO.

Sekretariat Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim (ZZPPSO)

e-mail: sekretariatZZPPSO@mswia.gov.pl , tel.: +48 22 315 21 00

 

Podstawa prawna działania Zespołu

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski na granicą

Uchwała Nr 2  z dnia 1 lipca 2016 r. Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za granicą w sprawie utworzenia zespołów zadaniowych

Regulamin pracy Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na Szczeblu samorządowym i obywatelskim z dnia 11 października 2016 r.

Mapa serwisu